Publicaties

Tijdschrift voor Orthopedagogiek:
Fundamenten van de orthopedagogiek: vormgeven aan ontmoeting en verbinding (2017)

Opvoeding en onderwijs kunnen vooral worden gerealiseerd en krijgen duurzaam vorm doordat kinderen en opvoeders zich a priori kunnen openstellen voor de ander. Waar dat niet lukt, is orthopedagogisch handelen gewenst om een manier te vinden tot ontmoeting. Wij zullen dit zoekend handelen vooral beschrijven in de onderwijssituatie, terwijl we ons realiseren dat het gebied van de orthopedagogiek zich uitstrekt ver buiten de school. Om die reden spreken we veelal over kind in plaats van leerling. Harry Velderman & Andréa van ‘t Schip.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56 (2017) 614-616

Tijdschrift voor Orthopedagogiek: Artikel ivm coaching en begeleiding (2015)

Sytematisch omgaan met moeilijke situaties – Harry Velderman.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54 (2015) 25-33

Interne publicatie: Andréa Van ’t Schip – Den Haring (2016)

Integrale benadering van het Jonge Kind. Advies voor de Gemeente Hellendoorn, met daarin de OndersteuningsSignaturen, het Kindvolgsysteem en een concept Overdrachtsformulier.

NJI (Nederlands Jeugdinstituut), 2015.

Harry werkte mee aan de volgende publicaties ivm het werken met zeer moeilijk lerende leerlingen met ernstige gedragsproblematiek (ZMOLK-ers):

Toolkit bij de implementatie van de ‘basisaanpak’ voor gespecialiseerde zmolk-directie, -management en –staf.

Deze toolkit is bedoeld voor directie, management en staf van organisaties die onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) bieden aan zmolk’ers. De toolkit richt zich op de implementatie van de basisaanpak en op voortdurende, cyclische vernieuwing in een lerende organisatie. De toolkit heeft tot doel u te versterken in uw rol van beleidsmaker, aanjager en facilitator.

Download hier de publicatie:
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Brochure-Toolkit-bij-de-implementatie-van-de-basisaanpak.pdf

Toolkit bij de implementatie van de ‘basisaanpak’ voor gespecialiseerde zmolk-professionals.

Deze toolkit is gericht op het implementeren van de basisaanpak in onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) voor zmolk’ers. Hij is bedoeld voor uitvoerende professionals, gespecialiseerd in onderwijs aan en zorg voor leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische en gedragsproblematiek.
Download hier de publicatie:
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Brochure-Toolkit-bij-de-implementatie-van-de-basisaanpak-professionals.pdf

JSW (2013). Niets is zoals het lijkt …

In het maart 2013 nummer van JSW is een artikel van Andréa van ‘t Schip en Harry Velderman verschenen over gedrag en positieve psychologie. De titel luidt: Niets is zoals het lijkt, als je er anders naar kijkt. Het is geschreven vanuit het oogpunt van de leerkracht. Wat is probleemgedrag vanuit je eigen zingeving, temperament, leefomgeving en waarden & normen. Welke kansen zijn er vanuit de positieve psychologie.


Velderman (2007). Time-out en switch. Theorie en praktijk over tijdelijke verwijdering uit de klas. Agiel, Utrecht. Kostprijs € 12,50 (excl. verzendkosten).

In dit boek komt een aantal theoretische invalshoeken aan de orde, het behavioristisch, het competentie, het therapeutisch en het ecologische model. Ieder met eigen verklaringen en onderbouwde interventies. Iedere benadering wordt nauwkeurig toegelicht en uiteindelijk worden de invalshoeken met elkaar in verbinding gebracht. In vervolgonderzoek is ‘switch’ uitgewerkt tot een training voor schoolteams en nu beschikbaar!


Van der Wolf (2003). In het hoofd van de meester. Gedragsproblemen in de onderwijspraktijk in ecologisch perspectief. Kees van der Wolf (redactie en samenstelling).
Velderman: hoofdstuk ‘Verborgen meesterschap’.
Kostprijs € 34,95 (excl. Verzendkosten). Te bestellen via webwinkel Agiel.

Harry Velderman gaat in ‘Verborgen meesterschap’ na aan welke eisen programma’s en kijkwijzers zouden moeten voldoen om werkelijk waarde te hebben voor de praktijk. Het gaat om een combinatie van Ratio (theorestische kennis die relevant is voor de gegeven praktijksituatie), Intuïtie (waarbij ervaring en routine meespelen als je in een situatie snel moet eageren) en Reflectie (reflectie tijdens de actie levert niet altijd het gewenste effect op, vandaar dat meer systematische reflectie achteraf als aanvulling nodig blijft om ook te kijken wat je uit de theorie kunt halen). Die drie elementen zouden in de opleiding en de nascholing van leraren meer nadruk moeten krijgen.


Visser (redactie) (2005). Leraar worden deel 1. Esstede, Heeswijk-Dinther,
Velderman. Hoofdstuk: Orde houden.
Kostprijs € 25,25 (excl. Verzendkosten). Te bestellen via Esstede.

In hoofdstuk 8 beschrijft Harry Velderman basisvoorwaarden om de regie te houden in de klas. Naast aandacht voor gespreksvoering met leerlingen, instructie geven en leiding geven aan een groep worden 10 hulpregels gegeven ter voorkoming van ordeproblemen.
Hulpregel 1. Wees redelijk en respectvol en vraag dat van leerlingen.
Hulpregel 2. Eis niet meer dan je krijgen kunt.
Hulpregel 3. Zorg dat je krijgt wat je eist.
Hulpregel 4. Niet strijden maar leiden.
Hulpregel 5. Door de vingers zien om orde te handhaven
Hulpregel 6. Geef een korte correctie en wend je gezicht af.
Hulpregel 7. Bestrijd het kleine voordat het groot wordt.
Hulpregel 8. Wie het eerst komt, die ligt een stapje voor.
Hulpregel 9. Alle klassen brengen vreugde aan, zo dat niet is bij het komen, dan wel bij het gaan.
Hulpregel 10: Rozen verwelken, schepen vergaan maar ordeproblemen blijven bestaan. Het boek Leraar worden: een competentiegerichte aanpak is bedoeld voor het eerste jaar van de PABO.


Visser (2005). Onderwijsassistent worden. Een competentie gerichte aanpak.

Hoofdstuk 8: Orde houden.

De tekst van het hoofdstuk ‘Orde houden’ (uit het boek Leraar worden) is in dit boek iets aangepast en daardoor goed geschikt voor de opleiding tot onderwijsassistent.


Maas (redactie) (2004). Leraar worden deel 2. Esstede, Heeswijk-Dinther,
Velderman. Hoofdstuk: Invloed uitoefenen op groepsprocessen.

In hoofdstuk 6 wordt beschreven wat een groep is en hoe je het pedagogisch klimaat kunt proberen te beïnvloeden. Er wordt een kort overicht gegeven van groepsprocessen en omgaan met conflicten, straffen en belonen. Het hoofdstuk sluit af met sfeermakers in de groep geredeneerd vanuit de psychologische basisbehoeften en de pyramide van Maslow. Het boek Leraar worden 2: op weg naar startbekwaamheid is bedoeld voor het tweede jaar van de PABO.


Enkele artikelen
Time-out or switch?ECER, 2005Conferencepaper ECER, Dublin. Artikel samen met Huub Everaert
Handelingsplannen voor leerlingen met ASS in het voortgezet onderwijsRemediaal, 2006Artikel in VO-tijdschrift
Removal from the classroom. A study on the respective effects of the characteristics of student, classroom and school.AERA, 2007Conferencepaper AERA, Chicago. Artikel samen met Huub Everaert